logo

Strateji idarəçilik və korporativ idarəetmə

Azərbaycan Respublikasının Hökuməti Dövlət İnvestisiyaları

üzrə Kadr Potensialının artırılması Layihəsi çərçivəsində

“Allianz Consult” tərəfindən

“Strateji idarəçilik və korporativ idarəetmə”

mövzusuna dair təlim təqdim edirik

 
19 – 24 noyabr, 2012
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
 
Günlər Mövzu Təlimçi
1-ci
gün
Fundamental Strateji Menecment
 • Strateji planlaşdırma.
 • Yerləşdirmə.
 • Performance Management
 • Strateji vizyon və əməliyyat strategiyasının formalaşdırılması.
 • Strateji göstəricilərin kompleks planlaşdırılması və nəzarəti.
 • Strategiyaya yönəlik. Balanslaşdırılmış Göstəricilər Sistemi – BSC.
Strateji planlamanın məğzi və Konsepsiyaları
 • Şrkətin strateji təhlil modelləri.
 • Porterin rəqabət təhlili modeli. Dəyər zənciri.
 • SWOT – şirkətin zəif və güclü tərəflərinin, imkan və təhdidlərin təhlili.
 • BCG matrisi– resursların bölüşdürülməsi və investisiyaların strukturu baxımından şirkətin strategiyasının təhlili.
 • Əsas rəqabət üstünlüklərinin müəyyən edilməsi.
 • Şirkətin rəqabət strategiyasının hazırlanması.
 • Strategiyadan fəaliyyətə doğru. Strategiyanın tətbiqi.
 • Rəqabət qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi və qorunması.
Natalya Krasnova
2-ci
gün
Korporativ və funksional strategiya
 • Uzunmüddətli planlaşdırmanın səviyyə və metodları.
 • Strateji və taktiki planlaşdırma
 • Firmanın əməliyyat strategiyası: Məhsuldarlıq və rəqabətədavamlıq. Funksional səviyyənin strategiyası
 • Aparıcı bölmələrin fəaliyyətinin uzunmüddətl planlaşdırılaması.
 • Müxtəlif bölmələrin fəaliyyətinin təşkili və koordinasiyası.
Layihələrin İdarə olunması
 • Layihələrin idarə olunmasının konsepsiya və əsasları. Layihənin həyat tsikli. Layihələrin idarə olunması standartları.
 • Məzmunun planlaşdırılması prosesi (Scope Planning)
 • Məzmunun müəyyən olunması prosesi (Scope Definition)
 • Məzmunun idarə olunması prosesi (Scope Change Control)
 • Əməliyyatların tərkibinin müəyyənləşdirilməsi prosesi (Activity Definition)
 • Əməliyyat münasibətlərinn müəyyənləşdirilməsi prosesi (Activity Sequencing)
 • Əməliyyat resurslarının qiymətləndirilməsi prosesi (Resource Planning)
 • Qrafikin hazırlanması prosesi (Schedule Development)
 • Qrafikin idarə olunması prosesi (Schedule Control)
 • Layihə komandasının yaradılması prosesi (Staff Acquisition)
 • Komandanın inkişaf prosesi (Team Development)
 • Layihə komandasının idarə olunması prosesi (Manage Project Team).
Natalya Krasnova
3-cü gün Effektiv Təqdimat Bacarıqları
 • «Effektiv təqdimat» nədir. Əsas prinspləri.
 • Təqdimatın strukturu.
 • Təqdimatın tərkibi.
 • Təqdimata hazırlanma prosesi. Əsas məsələlər və onların təqdimatın məzmununa təsiri.
 • Əyani vəsaitlər: simvollar, qrafiklər, şəkillər, işarələr: istifadə olunması.
 • Slaydların dizayn prinsipi. Dünya standartı.
 • Dress code. Geyim. Təqdimatçının tərzi.
 • Qeyri-verbal ünsiyyətin vastələri. Jestlər.
 • Mürəkkəb iştikarçılar. «Mürəkkəb iştirakçılar» ilə iş. Etirazlar.
 • «Psxoloji aykido» - opponentin enerjisindən istifadə. Müxtəlif tip mürəkkəb iştirakçılara psixoloji aykidonun tətbiq olunması.
 • Stresslə mübarizə. İlk addım və ilk sözlər.
 • İştirakçıların yekun təqdimatı.
 • Tamamlanma. Suallar. Şəxsi inkişaf planları.
 
4-cü gün
Liderlik və komanda
 
Sessiya 1
 
Giriş.
 • Dəyişikliklərin təbiəti. Təşkilati və komanda dəyişikliklərinin xüsusiyyətləri
 • Nə üçün insanlar dəyişməyi sevmir
 • İnsanlar və təşkilatlar dəyişiklikləri necə qarşılayır:davranışın klassik modelləri
 • Dəyişikliklərin idarə olunmasının əsas texnologiyaları
Sessiya 2.
 
Effektiv komanda idarəçiliyi
 • Komandanın əsas xüsusiyyətləri
 • Komandanın (təşkilatın) inkişaf mərhələləri
 • Komanda inkişafının bütün mərhələlərində təşkilatın üzvülərinin davranış xüsusiyyətləri
 • Müxtəlif mərhələlərdə komandanın idarə olunmasının əsas vasitələri
Sessiya 3.
 
Komandanın müxtəlif inkişaf mərhələlərində liderlik. Qeyri-sabitlik şəraitində liderlik. Liderlik və Güc.
 • Liderlik və Gücün əsas xüsusiyyətləri.
 • Liderlik- dəyişikliklərə uyğunlaşma kimi. Liderliyin dəyəri.
 • Lider və liderlik anlayışlarına əsas yanaşmalar: anadangəlmə– xaraktereoloji – davranış.
 • Liderin şəxsi təhlükəsizlik texnologiyası:effektiv liderlərin xüsusiyyətləri və dəyərləri, liderlik bacarıqları.
 • Liderliyin situasiya modelləri.
 • Konkret tapşırıqla bağlı lider təyin olunma – situasiya ilə bağlı dinamik liderlik.
 • İşçilərin optimal şəkildə idarə olunmasının əlamətləri.
 • Güc və rəhbərlik vasitələrinin fərqi və effektivliyi.
 • İşçinin konkret tapşırığı müstəqil yerinə yetirmək üçün hazırlıq səviyyəsinin müəyyən olunması.
 • Rəhbərin istiqamətləndirici (işçinin qarşıda duran məsələnin həlli üçün xüsusi, dəqiq addımlar atmağa yönləndirilməsi) və həvəsləndirici (işçinin sağlam təşəbbüskarlığını stimullaşdıran və onun atdığı addımlara görə şəxsi məsuliyyətini arıtıran) təsiri.
 • Tapşırığa uyğun rəhbərlik tərzinin seçimi.
Sessiya 4.
 
Səlahiyyət bölgüsü.
 • Səlahiyyət bölgüsünün problemləri
 • Səlahiyyətlərjn bölünməsi vəzifələrin strukturklaşdırılması.
 • «Meymunların idarə olunması - Səlahiyyət bölgüsünün əsas vasitələri
 • İclasda vəzifə bölgüsü. Effektiv iclaslar. Görüşlərin vaxtını necə azaltmaq və onları səmərəli etmək olar?
Sessiya 5.
 
Mentorluq rəhbərlik tərzi kimi
 • Mentorluq strategiyası və taktikası. Problemlər, məqsədlər və vəzifələr. Müxtəlif məsələlərin həll olunması ilə eyni məqsədə nail olmaq imkanı.
 • Mentorluq – personalın motivasiyası və inkişafı üçün rəhbərlik tərzi kimi.
 • İşçinin hazırlıq dairəsi. Müəyyən olunması metodları.
 • Tabelikdə olan işçilərlə əlaqələrin qurulması üsulu.
 • Düzgün tənqid və tənqidin qəbul olunması.
Sessiya 6.
 
Kommunikasiya bacarıqları
 • İddialılıq:"iddialı davranış" nədir.
 • «İddiasız» davranışın növləri. Özünüdərk və insanlara (müştərilərə) təsir etmək qabiliyyəti.
 • Müsbət davranışa köklənmə. «Mən» obrazı
 • «İddialı» kommunikasiya: cümlələr, sözlər, ifadə, səs
 • İddialı davranış kontekstində hüquq və vəzifələr.
 • Tənqid: tənqidi necə qəbul etmək lazımıdır
 • Narazılığın ifadə olunması texnologiyası (etirazların qarşısının alınması)
 • Öz mövqeyini qorumaq: «mədəni şəkildə inkar»
 • Səs, jestlər, mimikalar, bədənin mövqeyi, «məkanın zəbti»
Mariya Morozova
5-ci gün
Modul 1 – Strateji idarəetmə
 • Strateji idarəetmə nədir?
 • Strateji idarəetmənin tarixi
- Strateji idarəetmə fikrinin qısa tarixçəsi
- Strateji düşüncə və onun formalaşması
 • Strateji idarəetmənin əsas prinsipləri
 • Strateji idarəetmənin xüsusiyyətləri
 • Strateji idarəetmə modeli
 Xəyal Məmmədxanlı
6-cı gün
Modul 2 – Strateji planlaşdırma
 • SP nədir?
 • SP – ın tərkib ünsürləri
 • Strateji məqsəd və strateji hədəf
 • Strateji planlaşdırma qrupu
 • Strateji planlaşdırma prosesi
 • SWOT təhlili və onun strateji planlaşdırmada əhəmiyyəti
 
Modul 3 – Qərar qəbul etmə
 • Düzgün qərar nədir?
 • Düzgün qərar qəbul etmənin 10 addımı
Xəyal Məmmədxanlı